Zippo Benzín do zapalovačů 125ml

Sleva

Zippo benzín v typickém plechovém balení, určený na plnění benzinových zapalovačů.

Obsah: 125ml

Zippo benzín v typickém plechovém balení, určený na plnění benzinových zapalovačů.

Obsah: 125ml

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.

STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • Dostupnost: Skladem
  • Typ zboží: ( Výchozí )
  • EAN: 04168930049


Cena 51  CZK
  • Běžná cena: 62 CZK
  • Ušetříte: 11 CZK (-18 %)